De samenwerkende gemeenten in Gooi en Vechtstreek willen het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding zelf uitvoeren en bundelen onder de vlag van Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten geven hiermee invulling aan de versterking van de dienstverlening van het sociaal domein, één van de speerpunten uit de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022.

Het zelf uitvoeren van het doelgroepenvervoer komt tegemoet aan de wens naar meer kwaliteit en continuïteit voor inwoners én medewerkers. Hiermee nemen de gemeenten uit Gooi en Vechtstreek landelijk een voortrekkersrol. Aan de gemeenteraden wordt voorgesteld om de huidige uitvoerder van het Wmo-vervoer, Hop Taxi B.V., over te nemen. Alle voorstellen passen binnen de huidige financiële kaders. De adviesraden sociaal domein (HBEL, Hilversum, Weesp, Wijdemeren en het Beraad Gooise Meren) adviseren positief over dit voornemen van de gemeenten.

Goed vervoer voor kwetsbare inwoners

In Gooi en Vechtstreek maken ongeveer 9.000 inwoners gebruik van het doelgroepenvervoer omdat zij geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer. “De hulp die onze inwoners krijgen om naar school, werk, dagbesteding, winkel, concert of het ziekenhuis te komen, is cruciaal zodat zij volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving. Gemeenten voorkomen met goede ondersteuning bij het reizen dat inwoners uitgesloten worden van het sociale en economische verkeer,” aldus Maarten Hoelscher, namens de gemeenten Gooi en Vechtstreek coördinerend portefeuillehouder doelgroepenvervoer.

De regiogemeenten ervaren momenteel te weinig grip en sturing op de kwaliteit en de efficiency van het doelgroepenvervoer. Ook is de afgelopen jaren steeds gebleken dat het een uiterst kwetsbare branche is en dat inwoners en chauffeurs daarvan nogal eens de dupe zijn. Rechtszaken en faillissementen zijn daarvan een uiting.

Bundelen van personeel en materieel

Al een aantal jaar is het de wens van gemeenten om te komen tot gecombineerd doelgroepen-vervoer. In 2018 is hiernaar een eerste verkenning gestart met een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van het inbesteden en bundelen van het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer binnen de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

Bundelen wil niet zeggen dat de gemeenten kinderen, volwassenen en ouderen bij elkaar in één bus gaan vervoeren. De gemeenten bundelen het personeel en het materieel, zodat deze ingezet kunnen worden voor alle doelgroepen. Met een gebundelde inzet kunnen de gemeenten fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden en benutten gemeenten de investeringen in voertuigen en technologie optimaal. Door deze bundeling is het mogelijk de ritplanning en de klantenservice efficiënter uit te voeren; chauffeurs voor beide vervoersvormen in te zetten, zodat drukte en ziekte eenvoudig opgevangen kunnen worden; het wagenpark voor beide vervoersstromen te laten rijden, waardoor er in totaal minder voertuigen nodig zijn; het wagenpark beter af te stemmen op de vervoersbehoefte van reizigers; efficiënter te werken aan innovatie en verduurzaming (denk bijvoorbeeld aan de inzet van technologie en de infrastructuur om het wagenpark te elektrificeren). Met het vervoer in eigen beheer kan beter worden aangesloten op het openbaar vervoer. In de OV concessie van de Provincie Noord-Holland is ook rekening gehouden met deze mogelijkheid. 

Regio Gooi en Vechtstreek is al een uitvoeringsorganisatie met ‘eigen vervoer’. Denk aan de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD). Gemeenteraden moeten uiterlijk begin mei 2020 een besluit te nemen. Het is de bedoeling dat het Wmo-taxivervoer per 1 januari 2021 en het leerlingen- en jeugdhulpvervoer vanaf 1 augustus 2021 door de Regio worden uitgevoerd.